Straczynski, J. Michael

Nominations:

Demon Night, First Novel, 1988